ÇALIŞTAYDAN İSTANBUL'A DAİR KOMİSYON ÖNERİLERİ

Erol ERDOĞAN 20 May 2018

11-12 Mayıs 2018 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen İstanbul Kültür Çalıştayına dair yayınladığım önceki iki yazımda, çalıştayla ilgili genel değerlendirmelerimi ve üyesi olduğum "İstanbul'un İnsanları" komisyonunda dile getirdiğim tekliflerimi paylaştım.

Bu yazımda, çalıştayın altı komisyonunda alınan tavsiye kararlarından alıntılar yapacağım. Geriye kalan 5 komisyondan yapacağım alıntıları ise sonraki yazımda paylaşacağım.

Komisyon: İstanbullu Olmak (Başkan: Korkut Tuna )

İstanbul’daki ilk ve orta öğretim müfredatında ‘İstanbul’ dersi yer almalıdır.

İstanbul’un İngiliz işgalinden kurtuluş günü, etkinliklerle kutlanmalıdır.

İstanbul Koruma Kanunu çıkarılmalıdır.

Yeni şehir planlamaları sosyal ve kültürel odaklı olmalı; İstanbulluluk kimliği etrafındaki bütünleşmeyi özendirmelidir. Muhitinden tecrit edilmiş (kapalı/güvenlikli) site ve dikey yapılaşmanın önü alınarak mahalle eksenli açık bir yapılaşmaya gidilmelidir.

Komisyon: İstanbul: Mimarî Miras (Başkan: Suphi Saatçi )

Eski sokak, cadde ve mahalle isimlerinin değiştirilmesi kent belleğinin zedelenmesine yol açmaktadır.

Korumaya ilişkin alt ve üst ölçekte ortak politikalar oluşturulmalıdır.

İnternetteki haritalarda tarihi eserler belirtilmeli; ziyaret rotalarında tarihi yapılara yönlendirme yapılmalıdır.

İstanbul’daki ahşap mimarî mirasın korunmasına ilişkin çalışmalar yapılmalıdır.

Tarihi yapılara verilen yeni işlevler, yapının özgün kullanımına ters düşmemelidir.

Komisyon: İstanbul’un Kültürel Ortak Yönetimi (Başkan: İskender Pala)

Uluslararası işbirliklerinin gelişmesinde Yunus Emre Kültür Merkezlerinin daha etkin ve sivil rol üstlenmesi sağlanmalıdır.

Kültür ve eğitim politikalarının, bir arada, aceleci bir yaklaşımla değil, gerekli planlamalar yapılarak belirlenmesi sağlanmalıdır.

Kültür yönetiminde başarıya ulaşmak için farklı disiplinlerden alanında uzman kişilerle çalışılmalıdır  

Kültür ve sanat, belli mekânlara hapsedilmemelidir.

Komisyon: 2023’ten 2053’e İstanbul’u Tasarlamak ( Başkan: Murat Gül)

Doğal ve ekolojik yapısı, ormanları, su havzaları, kıyıları ve biyolojik çeşitliliği korunarak geleceğe uzanan İstanbul.

Kentsel dönüşüm, yenileme ve gelişme alanlarında sadece fiziksel yapının değil sosyal yapının da mahalle kültürü dikkate alınarak sürdürülebilirliğinin sağlandığı bir İstanbul.

Yaya dostu, herkes için erişilebilir ve toplu taşımanın öncelendiği bir İstanbul.

Komisyon: Kültür ve Diplomasi  (Başkan: Bekir Karlığa )

Kültür diplomasisinin dili, propaganda ve reklam dilini taşımamalıdır.

Dünyadaki İstanbul’u seven bilim ve sanat çevresinden, akademisyenlerden, işadamlarından, siyasetçilerden, yazarlardan oluşan “İstanbul’un Dostları” inisiyatifi kurulmalıdır.

İstanbul barış şehridir; İstanbul’un kültür diplomasisinin dili barış ve esenliğin dilidir. Günümüz dünyasını tehdit eden çatışmacı ve ayrıştırıcı eğilimlere karşı tarih boyunca İstanbul’un temsil ettiği tüm kimlikler, kültürler, diller dünya barışına takdim edilmelidir.

Komisyon: İstanbul’un İnsanları (Başkan: Ayşe Böhürler)

İç göçün olumsuz etkilerine karşı İstanbul’un kültürüne uyumu kolaylaştıracak politikalar geliştirilmelidir.

Şehir planlaması ve kentsel dönüşüm yapılırken şehir kültürünün varlığını sürdürebileceği tedbirler alınmalıdır.

Çocukların sokağa çıkmasını engelleyen yetişkin önyargılarını giderecek kültürel söylemler geliştirilmeli ve medya kanalıyla yaygınlaştırılmalıdır.

Dini mekânlar ve selatin camilerinde görev yapanların yabancı dil bilmesine, İstanbul ve İslam Kültürü konusunda bilgilendirilmesine yönelik eğitim ve uygulamalar yapılmalıdır.

Kültürün lüks değil insanlar için temel ihtiyaç olduğu ilkesi güçlendirilmelidir.