FETHİ AĞABEY'İN CÜMLELERİ

Mehtap DEMİR 06 Eki 2019

Hiç yorulmadan kalbimizde bir derya olarak taşıdığımız Anadolu'nun yüreği Fethi Gemuhluoğlu'nun,

Dün;

Hiç yorulmadan kalbimizde bir derya olarak taşıdığımız Anadolu’nun yüreği Fethi Gemuhluoğlu’nun,

Fethi ağabeyimizin 42.ölüm yıldönümüydü.

Anadolu’nun yüceliğine,

Anadolu’nun insaniyetine,

Ve Anadolu’nun kıymetine anlam verebilmek için bir kez daha Fethi Gemuhluoğlu diyoruz…

Ki, onu yazmak değildir, esas olan.

Onu hissetmenin en iyi yoludur, cümleleriyle yola düşmek… İnsanın kalbine inmek için en iyi yoldur Fethi ağabeyin cümleleri…

****

“Efendim,

Evveli, âhiri, zâhiri, bâtını selamlarım. El-Evvelü Allah, El-Âhirü Allah, Ez-Zâhirü Allah, El-Bâtınü Allah. Sâhib’i selâmlarım. Sâhib-i Hakîki’yi selâmlarım. Sağımı, solumu, önümü, ardımı selâmlarım. “Levlâke Sırrının Mazharı”nı selâmlarım. Vâlidesini, Hadîce Vâlidemi, Fâtıma Vâlidemi selâmlarım. Cihâr-ı Yâr-ı Güzîn’i selâmlarım. Erkân-ı Erbaa’yı: Selmân’ı, Mikdâd’ı, Ammâr’ı, Ebu-Zerr’i selâmlarım. İmâmeyn’i Muhteremeyn’i selâmlarım. Tâife-i ecinnîyi selâmlarım, mü’minlerini ve müslimlerini. Ve sizi selâmlarım”

***

“Her şey gönülde cereyan ediyor. Ve insanlar, biz zannediyoruz ki, hâl-i cimâ’dan doğuruyorlar. İnsanlar hâl-i cimâ’dan doğmuyorlar. İnsanları gönül döllüyor. Gönül çocukları onun için ayrı oluyor. Ve gönül çocuklarının çoğu onun için “yol evlâdı” oluyor, “bel evlâdı” olmuyor. Tasavvufta, yol oğlu olmak, bel oğlu olmaktan; yol evlâdı olmak, bel evlâdı olmaktan onun için mukaddemdir.”

***

“Benim, size, bir mübârek söz gibi arz edeceğim bir husus yok. Her şey söylenmiştir. Kur’ân-ı Mecîd’de söylenmiştir, Kelâm-ı Kadîm’de söylenmiştir. Peygamber-i Ekber Hadîs-i Şerîflerde söylemişlerdir; tefhîm edilmiştir, teklîmi Peygamber-i Ekber’dendir. Tefhîmi ilâhîdir, teklîmi de ilâhîdir; tefhîmi Rabb’dandır, teklîmi Peygamber-i Ekber’dendir, Levlâke Sırrının Mazharı’ndandır. Her şey söylenmiştir.”

***

“Bu makam-ı temkîn ayrı şey, makam-ı telvîn ayrı şeydir. Buradaki cezbe, buradaki istiğrâk, buradaki müstağrâk oluş makam-ı telvîn üzeredir. Yoksa, Peygamber-i Ekber her şeyi gördü, hiç birinde renkten renge girmedi; yalnız Makâm-ı Ahmediyyet’de idi, Makâm-ı Ahadiyyet’de idi; onun için, O temkîn sahibidir. Mûsâ, O da ulü’lazm peygamber, hem risâleti var hem nübüvveti var ama makam-ı telvînde olduğu için, bir yerde Peygamber-i Ekber’in, Peygamberlerin Peygamberi’nin, Peygamberlerin İmâmı’nın makamını hâiz olamadı”

***

“Size bazı dostluk, remzî de olsa bazı dostluk hikâyeleri anlatmak isterim. Bu hikâyeler hakîkatın ta kendisidir. Dost ol kişidir ki, öldürülmesi muhakkak ve mukarrer olan gecede Peygamber-i Ekber’in yatağında yatar, O’na Şâh-ı Velâyet denir. Dost ol kişidir ki, Yâr-ı Gâr’dır. Kucağında, mübârek bir emânet vardır. Bütün delikleri elbisesinden muhtelif parçalarla tıkar, son deliğe tabanını dayamıştır. Kucağındaki mübârek emânet, uyumayan uyanıklık içinde uyur görünmektedir. Oradan Ebû-Bekr’i yılan sokar. Dost son deliğe tabanını, taban gibi görünen gönlünü uzatandır, gönlü ile orayı tıkayandır.”

İlk defa kelime-i şehadet getiriyor gibi getirmedikçe kelime-i şehadet olmaz. İlk defa âşık oluyor gibi, ilk defa yürek çarpmışa dönüyor gibi… Yani aşk diyorum. Yani…

****

Girin bir koroya şarkı söyleyin

Birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiriyor,

Kalp ritmini düzenliyor,

Stres seviyesini ve depresyon riskini azaltıyor,

Parkinson ve akciğer hastalıklarının semptomlarında iyileşme sağlıyor,

Sosyal açıdan daha sağlıklı olmanızı sağlıyor,

Yaşam sürenizi de uzatıyor…

Yukarıdaki maddeler neyin sonuçları biliyor musunuz?

Müzik korosunda şarkı söyleyen bir insanın fiziksel ve zihinsel açıdan bulduğu karşılık…

Yani bir koroda şarkı söylemenin inanılmaz faydaları var. Denekler üzerinde araştırma yapılıyor,

Üç gruba bölünüyor denekler, birinci grup koroda şarkı söyleyenlerden, ikinci grup solo şarkı söyleyenlerden ve üçüncü grupsa bir spor takımının üyelerinden oluşuyor.

Yürütülen araştırma sonucunda, koroda şarkı söyleyen insanların diğer gruplardaki insanlara oranla çok daha düşük düzeylerde bireysel, bağımsız davranışlar sergiledikleri görülmüş.

Psikologlar, iş birliğine dayalı; topluluğun, bireyin yaşantısından daha büyük önem taşıdığı bir etkinlik yürütülmesini, önemsiyor… Beklemeye gerek var mı?

Girin bir koroya şarkı söyleyin…

***

Günün sözü

CümIeIer doğrudur sen doğru isen, doğruIuk buIunmaz sen eğri isen

Yunus Emre