ÇOCUKLARA İHMAL, İSTİSMAR VE ŞİDDET KONULARINDA FARKINDALIK EĞİTİMİ VERİLECEK

Güncel Salı 05 Kasım 2019 08:00

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programına göre, erken çocukluk döneminden başlamak üzere çocuklara ihmal, istismar ve şiddet konularında farkındalık eğitimleri verilecek.

Çocuklara ihmal, istismar ve şiddet konularında farkındalık eğitimi verilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında, erken çocukluk döneminden başlamak üzere çocuklara ihmal, istismar ve şiddet konularında farkındalık eğitimleri verilecek, çocukların yaşam becerileri güçlendirilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, Aile Eğitim Programı içerikleri ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlenecek. Bu kapsamda, yeni modül ve eğitim setleri kullanılarak aile eğitimleri gerçekleştirilecek, formatör ve eğitici sayıları artırılacak. Aile Eğitim ve Evlilik Öncesi Eğitim Programlarından 400 bin kişinin yararlanması sağlanacak.

Aile yapısını olumsuz etkileyen kötü alışkanlıkların ve bağımlılıkların etkilerinin azaltılması amacıyla farkındalık eğitimleri, araştırmalar ve projeler yapılacak. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri kapsamında 100 bin kişiye eğitim verilecek.

Aile Sosyal Destek Programının (ASDEP) kurumsal kapasitesi artırılacak. ASDEP personeli 1 milyon haneyi ziyaret edecek.

Kadınların karar mekanizmalarında yer almaları teşvik edilecek
Kadınların kamuda yönetim ve karar organlarında daha fazla yer almaları için farkındalık artırılacak, yönlendirici ve teşvik edici yöntemler geliştirilecek.

Kadına yönelik şiddet, erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesine yönelik düzenlemelerin etkin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli çalışmalar yapılacak.

Bu çerçevede, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı'nın (2016-2020) izleme ve değerlendirilmesi gerçekleştirilecek. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planlarının izlenmesi sağlanacak. Erken Yaşta Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planı bulunan illerde eylem planlarının uygulanmasının izleme ve değerlendirmesi yapılacak.

Şiddete uğrayan ve uğrama tehlikesi bulunan kadınlara, varsa çocuklarına yönelik ulaşılabilir koruyucu ve önleyici hizmetlerin daha etkili verilmesi ve yaygınlaştırılmasıyla bu kişilerin sosyoekonomik olarak güçlenmeleri sağlanacak. Şiddet mağdurunun etkin korunması için teknik araç ve yöntemlerin kullanılması yaygınlaştırılacak.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyon
Kadına yönelik şiddetle mücadelede şiddet mağduruna ve şiddet uygulayana yönelik hizmet sunan kurum ile kuruluşların kapasiteleri ve kurumlar arası koordinasyon artırılacak.

Bu kapsamda, ihtisaslaşma çalışmalarıyla kadın konukevi hizmet standartları rehberi 81 ilde uygulanacak, 3 ilde 4 kadın konukevinin ihtisaslaşmış kuruluşlara dönüşmesi sağlanacak.

Yerel yönetimlere bağlı kadın konukevlerinin sayı ve kapasitesinin artırılması amacıyla ikincil mevzuat çalışmaları yürütülecek. Kadına yönelik şiddetle mücadele veri tabanının oluşturulması çalışmaları kapsamında ilgili kurumlarla veri bütünleştirme çalışmaları yapılacak.

Risk altındaki çocuklara psikolojik destek
Özel öğretim kurumlarında ihtiyaç sahibi çocuklar için ayrılan ücretsiz kontenjanların tam doluluk oranı ile kullanımı yönünde yürütülen çalışmalar artırılacak.

Sokakta çalıştırılan veya çalıştırılma riski olan çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında mobil ekipler güçlendirilecek.

Mevsimlik gezici tarımda çalışan ailelerin çocuklarının gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetler düzenli ve sürekli hale getirilecek, çocukların bu imkanlara erişimi artırılacak.

Risk altındaki çocuklara yönelik psikolojik destek programları yaygınlaştırılacak ve bakım hizmetleri ihtisaslaştırılmaya devam edilecek.

Çocuk Koruma Kanunu'nda öngörülen çocuklara özgü tedbirlerin uygulanması ve tedbir kararlarının izlenmesine ilişkin mekanizmaların geliştirilmesi sağlanacak. Çocuklara yönelik koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının Aile Bilgi Sistemi içinde takip edilebilmesi için modül oluşturulacak.

Çocuk Destek Gelişim ve Eğitim Programı'nın etkinliği artırılacak. Koruma altındaki çocuklar için yürütülen rehberlik hizmetleri çalışmaları kapsamında programın uygulanmasına yönelik yönerge oluşturulacak.

SED hizmetinin sosyal destek boyutu güçlendirilecek
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinin sosyal destek boyutu güçlendirilecek. SED hizmetinden yararlanan ortaokul çağındaki çocuklara yönelik akademik, sosyal, sportif ve bilişsel faaliyetler yaygınlaştırılacak.

Erken çocukluk döneminden başlamak üzere çocuklara ihmal, istismar ve şiddet konularında farkındalık eğitimleri verilecek, çocukların yaşam becerileri güçlendirilecek. Bu kapsamda, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinde çalışan personele, velilere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yatılı kuruluşlardaki personele eğitim verilecek.

Çocuklarla çalışan profesyonellerin ihmal, istismar ve şiddeti tespit etme ve gerekli yönlendirmeyi yapma kapasitelerini artırmaya yönelik programlar düzenlenecek.

Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimlerinin güçlendirilmesi ve etkililiğinin artırılması için çalışmalar yürütülecek.

Çocukların dijital risklerden, yazılı ve görsel medyanın zararlarından korunması çalışmaları artırılacak. Ebeveynlere, özel kreş ve gündüz bakımevi çalışanlarına teknolojinin, internetin aşırı ve zararlı kullanımını önlemek için farkındalık eğitimleri verilecek.

Uluslararası veya geçici koruma altında olan çocuklar için sosyal uyum programları yaygınlaştırılacak.

Kırsalda sosyal yardımlara erişim kolaylaştırılacak
Sosyal yardım yararlanıcılarından çalışabilir durumda olanların istihdama yönlendirilmesi sağlanacak. Çalışabilir durumda olan sosyal yardım yararlanıcıları tespit edilerek Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden İŞKUR'a bildirilecek. İŞKUR tarafından çalışabilir durumdaki sosyal yardım yararlanıcısı 100 bin kişiye danışmanlık, mesleki eğitim kursu, işe yerleştirme gibi hizmetler sunulacak.

Sosyal Yardım Artı dönemine geçilecek, sosyal yardım faydalanıcılarının ihtiyaç duydukları diğer kamu hizmetlerine erişimleri sağlanacak. Kamu hizmetlerine ihtiyacı olan sosyal yardım yararlanıcılarının tespitine ilişkin pilot çalışma başlatılacak. Başta yerel yönetimler olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla karşılıklı veri paylaşımı sağlanacak.

Kırsalda sosyal yardımlara erişim kolaylaştırılacak, yerel yönetimlerin bu alandaki rolü artırılacak. Nüfusu 20 binin altında olan yörelerde sosyal yardımlara yönelik farkındalığın artırılması çalışmaları yapılacak.

Türkiye Bakım ve Yaşlılık Araştırması yapılacak
Engelli ve yaşlı bakımı hizmetlerine ilişkin standartlar geliştirilecek ve bu hizmetleri veren personelin niteliği artırılacak. Engelli ve yaşlı bakım hizmetlerinde kalitenin geliştirilmesi ve değerlendirilmesine ilişkin yönerge yayınlanacak. Bakım hizmetleri kalite standartları esas olmak üzere engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında uygulama ve puanlama yapılacak.

Yaşlıların karşılaşabileceği düşmelerin, kazaların asgari düzeye indirilmesi için konut içinde ve çevrede düzenlemeler hayata geçirilecek. Yeni inşa edilecek binalarda zemin kaplama malzemeleri seçiminin ve yaya yürüme yüzeylerinin uygunluğunun sağlanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla mevzuat çalışması yürütülecek.

Türkiye Bakım ve Yaşlılık Araştırması yapılarak yaşlanan nüfusa yönelik hizmet ve politikalar veriye dayalı olarak geliştirilecek.

 

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR