Halkbank ekonomi web

KİŞİSEL VERİ YERELLEŞTİRME UYGULAMALARININ EKONOMİK ETKİSİ

Ekonomi Pazar 02 Ekim 2022 07:00

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), "Kişisel Veri Yerelleştirme Uygulamalarının Ekonomik Etkisi" Çalışmasının lansmanını bir webinarla gerçekleştirdi.

Kişisel veri yerelleştirme uygulamalarının ekonomik etkisi

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), “Kişisel Veri Yerelleştirme Uygulamalarının Ekonomik Etkisi” Çalışmasının lansmanını bir webinarla gerçekleştirdi.

Söz konusu çalışmanın sonuçlarına göre, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 9. maddesinin Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü’ne (GDPR) uyumunun ekonominin genelinde yıllık olarak reel GSYH’da yüzde 0,38’lik bir artış sağlayacağının hesaplandığı belirtildi. Bu artışın etkisi 2021 yılı için hesaplandığında, GSYH’a 3,1 milyar dolar ve sermaye stokuna ise yaklaşık 6,5 milyar dolar ilave katkı sunacak.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Türkiye’de Kişisel Veri Yerelleştirme Uygulamaları’nın Ekonomik Etki Analizi Çalışması’nın lansmanını bir webinar ile gerçekleştirdi. Webinarda YASED’in en önemli gündem maddelerinden birinin yurt dışına veri aktarımının sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması olduğu ve ülkelerin yatırım rekabetçiliği, küresel tedarik zincirlerine entegrasyonu ve Ar-Ge kapasitesi artırılması için veri kullanımının ve hareketliliğinin etkin bir şekilde sağlanması gerektiği aktarıldı.

Bu çerçevede dijitalleşme ekosistemini beslemeyi ve inovasyonu artırmayı önceliklendiren Türkiye için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere yurt dışına veri transferine yönelik mevzuatın uluslararası normlarla uyumlu hale getirilerek rekabetçiliği destekleyen bir sistemin benimsenmesinin önemli olduğu paylaşıldı.

Webinarda, Türkiye’nin Uluslararası Doğrudan Yatırımlar (UDY) Stratejisi’nde öngörüldüğü üzere 2023 yılına kadar uluslararası doğrudan yatırımlardan aldığı payın yüzde 1,5 seviyesine taşınması ve Avrupa Birliğine üyelik sürecinde mevzuat uyumunun sağlanması için başta KVKK’nın 9’uncu maddesi olmak üzere kişisel verilerin korunması mevzuatını Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ile uyumlaştırması gerektiğinin altı çizildi.

Önümüzdeki yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi beklenen KVKK – GDPR değişiklik paketlerinin yerli ve uluslararası yatırımcıların yatırımlarının artırılması ve yeni yatırımlar çekilmesi için büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Bu çerçevede YASED’in gerekli uyumun sağlanması için 2018 ve 2020 yıllarında uluslararası uzmanların katılımında gerçekleştirdiği KVKK-GDPR Konferanslarının yanı sıra “Türkiye’de Kişisel Veri Yerelleştirme Uygulamalarının Ekonomik Etki Analizi Çalışması”nı hazırlayarak başta Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) olmak üzere, Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile rapor sonuçlarının paylaşıldığı aktarıldı.

YASED tarafından yapılan çalışmaya göre, KVKK Madde 9’un Türkiye ekonomisi üzerindeki muhtemel ekonomik etkilerini ortaya koymak için Türkiye’ye özgü ekonomik maliyetlerin ölçümleneceği bir Hesaplanabilir Denge Modeli[1] geliştirildi.. Bu çerçevede KVKK Madde 9 ile düzenlenen veri transferi uygulamasının GPDR’a tam uyumunun sağlandığı her sene için ekonomi genelinde reel GSYH’da yüzde 0,38’lik artışın 2021 yılı için Türkiye GSYH’da 3,1 milyar dolar kazanç sağladığı ifade edildi. GSYH’daki yatırımlar açısından Türkiye ekonomisinde sermaye stokunda yaklaşık olarak 6,5 milyar dolar seviyesinde bir artış olması beklendiği belirtilen raporda, Büyük Veri ile birlikte gelişecek “kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetlerin” 2030 yılına kadar küresel düzeyde GSYH’ya katkısının yaklaşık olarak 4 trilyon dolar seviyesinde olacağı tahmini yapıldı. Türkiye ekonomisinin de ekonomik dönüşüme ayak uydurarak benzer bir ek etkiden faydalanması durumunda, bu hizmetlerin ekonomimize 2030 yılına kadar toplam 36 milyar dolar ek katkı sağlaması beklenmektedir. Bu katkı yıllık bazda ortalamaya vurulduğunda, yaklaşık olarak 3,6 milyar dolara tekabül ettiği ifade edildi.

Rapor veri stratejisi oluşturulmasının önemine de dikkat çekiyor

Webinarda raporun bir diğer önemli çıktısının KVKK Madde 9’un GDPR’a uyumunun sağlanmasının yanı sıra veri stratejisi oluşturulması olduğu katılımcılar ile paylaşıldı. Bu çerçevede veri stratejisi kapsamında, veri transferine yönelik sektörler özelinde kritik tanımlamaların yapılması, sektörel istisnaların ortaya konulması ve bulut bilişim kullanımının artırılması, yeni ve yıkıcı teknolojilerdeki gelişime duyarlı bir şekilde hareket edilmesinin önemi vurgulandı.

Ayrıca Veri Stratejisi kapsamında kurumların görev ve sorumlulukları, yönetişim yapısı ve veri ekosisteminin tanımlanması ve süreci izleyecek ve değerlendirecek bir mekanizma kurulması ve tüm bu çalışmaların özel sektör ile istişare içerisinde gerçekleştirilmesi gerekliliğinin de altı çizildi.

Veri stratejisinin oluşturulmasının Türkiye’de veri ekonomisine katkı yaparak Türkiye’yi rekabet gücü, Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesi ve yenilikçilik alanlarında destekleyeceği de aktarıldı.

 

 

 

ABONE OL